Nye indlæg

Generalforsamling

12-03-2014
GENERALFORSAMLING 2014

Ordinær Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes på vandrehjemmet:

Torsdag den 3. april 2014, kl. 19.00

Har du et forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslaget afle-veres på foreningens ejendomskontor:

senest onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00.

Såfremt du ønsker forslaget runddelt sam-men med indkaldelsen til generalforsamlin-gen, skal vi have forslaget senest fredag den 14. marts 2014.

Eventuelle beboerforslag til generalforsam-lingen modtaget rettidigt vil kunne afhentes i kopi på ejendomskontoret forinden general-forsamlingens afholdelse.

Forslag fra bestyrelsen

I 2013 havde vi en forsøgsperiode med be-nyttelse af gasgrill og kulgrill på et udvidet areal i gården i forhold til hidtil.

Denne forsøgsperiode forløb uden klager, hvorfor vi vil foreslå at gøre grillordningen permanent.

Bestyrelsen foreslår derfor Husorden pkt. 4.10’s afsnit om "Grillning" ændret med føl-gende ordlyd:

Vedgasgrill forstås en grill, hvor eneste varmekilde er gas. Ved kulgrill forstås en grill, hvor varmekilden er grillkul.

Gasgrill

må benyttes på flisearealer i går-den, på græsplæner samt på altaner og tagterrasser.

Kulgrill

må kun benyttes på flisearealet midt i gården samt på græsplæner.

Efter endt benyttelse skal grillen fjernes fra græsplænen.

Såvel gasgrill som kulgrill skal være underkonstant opsyn af en voksen, så længe gril-len er varm.

Der må ikke opsættes store gasgrill eller udekøkkener.

Grillstarter må ikke anvendes direkte på fliseareal eller græsplænen.

Engangsgrill må ikke anvendes på AST’s arealer.

Beboere der benytter en grill skal vise hensyn til omkringboende og mindske osen fra grill mest muligt. Husk at rydde op - også madre-ster. Grillkul må først smides i affaldscontai-nerne, når de er helt afkølet (sluk evt. efter med vand).

Bestyrelsen foreslår endvidere i forlængelse af grillreglerne en præcisering af disse under Husordenens pkt. 4.18:

For både tagterrasse og altan gælder:

Tagterrasser og altaner skal holdes rene og ryddelige, og træværket skal vedligeholdes. Spørg evt. på ejendomskontoret, ved tvivl om korrekt vedligehold. Misligholdelse vil blive vurderet ved salg.

Andelsboligforeningen AST

Nyhedsbrev GF 2014 v2.docx

Side 2 af 4

Udsmidning af vand el. andet fra tagterrasse eller altan er naturligvis ikke tilladt. Tørring af tøj er tilladt, såfremt det ikke overstiger rækværket.

Såfremt man ønsker vindafskærmning, skal dette være med sejldug i AST-grønt. Ejen-domskontoret er behjælpelig med indkøb af dug i korrekt kvalitet, størrelse og farve. Så-fremt vindafskærmningen ikke holdes i for-svarlig stand, kan den forlanges nedtaget.

Det er tilladt at opsætte altankasser, såfremt de monteres, så de ikke kan falde ned. Lys på altanen og tagterrassen skal ske under for-nøden hensyntagen til øvrige beboere.

Det er tilladt at benytte gasgrill (kulgrill er ikke tilladt).

Det er ikke tilladt at montere paraboler, fo-derbræt el. lign.

Særligt gældende for tagterrasse:

Tagterrassen skal vedligeholdes jf. forskrif-terne, herunder er det vigtigt at sikre sig, at afløb aldrig er tilstoppet.

Såfremt man ønsker at opsætte en markise på tagterrassen, skal disse være AST-grønne. Ejendomsinspektøren er behjælpelig med information om dette.

Særligt gældende for altaner:

Det er ikke tilladt at montere markiser på altanen.

Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen at godkende forslag om ændret ordlyd af Husorden pkt. 4.10 og 4.18.

Forslag fra beboere

Der er i skrivende stund ikke kommet forslag fra foreningens andelshavere.

Vedligeholdelse 2013 og 2014

Udskiftningen af vandrør

er startet op paral-lelt i de tre gårde jf. beslutning på den eks-traordinære generalforsamling den 24. sep-tember 2013. Projektet forløber planmæs-sigt og hidtil uden helt store knaster. I 2013 har vi haft udgifter for 4,8 mio.kr. ud af et samlet budget på 18 mio.kr.

Vi har i 2013 fortsat den forebyggende ud-skiftning af

kloakledningen i den laveste del af Torbenfeldthus til en samlet udgift på 900.000 kr. Udskiftningen skal sikre kælde-ren mod oversvømmelse af kloakvand ifm. med skybrud. I 2014 planlægger vi en lig-nende udskiftning af kloakken i Anneberghus til en forventelig udgift på 1.200.000 kr.

Varmestyringssystemet

i Torbenfeldthus stod af i 2013 og blev udskiftet med en ny styreenhed til 40.000 kr. Som måske nogle beboere husker, skete det samme for os i Sandbygård i 2012 med en samtidig udskift-ning af varmevekslere og varmtvandsbehol-der, hvilket dog ikke har været nødvendigt i Torbenfeldthus. I 2014 planlægger vi ud-skiftning af styreenheden i Anneberghus, da vi må formode, at denne står for tur. Når styreenheden står af er styring af varmt-vandsforbruget ikke mulig, hvilket har resul-teret i ekstra udgifter på varmtvandsregnin-gen i både 2012 og 2013. Dette håber vi at kunne undgå i 2014 ved at være på forkant.

I juli måned fik

pergolaen i Anneberghus udskiftet stolper og tag til en udgift på 210.000 kr. Så kom efterårsstormen forbi og rev nogle af de nye tagplader af. Dette kører der p.t. en sag på, da det viste sig, at de pla-der der var lagt på var en anden type, end dem vi havde betalt for.

Vi har fået renset de fleste

aftrækskanaler i Sandbygård til en udgift på 148.000 kr. På Andelsboligforeningen AST

Nyhedsbrev GF 2014 v2.docx

Side 3 af 4

grund af uklare lovregler om adgangsforhold til aftrækskanaler er ikke alle blevet renset.

Vi overvejer hvilke tiltag, vi skal foretage over for de beboere, der enten ikke har givet adgang til lejligheden eller har blokeret af-trækskanalerne med nedsænkede lofter mv.

Et er lovregler noget andet er ejendommens sundhedstilstand og de beboere, der bebor ejendommen. Vi har derfor haft en dialog med Byggeskadefonden, hvor vi er blevet gjort bekendt med, at det er vigtigt for at opnå et sundt indeklima, at der er et natur-ligt luftgennemtræk gennem lejlighederne via aftrækskanalerne. Luften skal jf. bygge-reglementet udskiftes 0,5 gange i timen i en lejlighed, hvilket kan overholdes ved kon-stant udluftning enten gennem aftrækskana-ler, friskluftindtag i f.eks. vinduer eller me-kaniske ventilatorer, der kører konstant.

I 2014 planlægger vi rensning af aftrækska-naler i Anneberghus for 160.000 kr.

Alt i alt har der været løbende vedligeholdel-sesudgifter på 1,6 mio. kr. og genopret-ningsudgifter på 7,1 mio.kr. i 2013.

For omkring et år siden startede vi på

5-års gennemgang af tagprojektet. Det vil sige en gennemgang for eventuelle fejl og mangler.

Det har sandt at sige ikke været let og ligetil for hverken beboere, personale, bestyrelse eller rådgivere (Strunge Jensen).

Der har været udfordringer med:

Bagfald på afløb fra køkkenvask

Bagfald på badeværelsesgulve

Forkert forbundne radiatorer

Ikke påsatte gummikraver og

For små udluftningskanaler på taget

Utætte tagterrasser

Den største udfordring har været, at 10 ud af 25 tagterrasser blev konstateret utætte. Kort fortalt skal tagterrasserne være tætte som badekar i tilfælde af, at afløbet fra tagterras-serne bliver tilstoppet. Er de ikke tætte, giver det vandskade i lejlighederne neden under. Desværre er dette gået ud over mange be-boere, heraf en hvor loftet i køkkenet faldt ned under vandtæthedstesten.

Hovedentreprenøren på tagprojektet er Enemærke & Pedersen. E&P har ikke lige-frem været nemme at danse med i dette forløb – snarere tværtimod.

Som eksempel kan nævnes, at E&P varsler at de kommer den og den dag, beboeren tager måske fri fra arbejde, E&P’s håndværker kommer ikke som aftalt. Der varsles på ny men E&P kommer ikke som aftalt. Eller også kommer de og kigger og går igen uden at udbedre det, de skulle.

5-års gennemgangen er ikke slut endnu – over et år efter vi startede.

Vi er alle meget frustreret over dette forløb og bestyrelsen beklager de gener beboerne udsættes for.

Vedligeholdelse 2014

Foruden de opgaver vi har nævnt ovenfor, har bestyrelsen blandt andet planlagt føl-gende i 2014:

Udskifte et antal faldstammer

Renovere indgangspartier

Udskifte kælderdøre.

Udskifte kældervinduer.

Indretning af ejendomskontor

Valg til bestyrelsen

På valg på generalforsamlingen er fire besty-relsesmedlemmer, Uffe Duvaa, Steen Vitoft, Peter Grass og Berit Madsen. Alle genopstil-ler.

Da Charlotte Blunch og Rie Kornum er fra-trådt skal der vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant – begge for 1 år. Andelsboligforeningen AST

Nyhedsbrev GF 2014 v2.docx

Side 4 af 4

På trods af opfordringer fra bestyrelsen – senest på den ekstraordinære generalfor-samling – er der (endnu) ikke kommet hen-vendelser fra beboere, der ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bemandingen det sidste års tid har været seks mod normalt otte, hvilket har betydet dels større arbejdsbyrde for den enkelte, dels at nogle opgaver er blevet forsinket el-ler udskudt. Det har bl.a. betydet, at den nye hjemmeside er blevet forsinket og at refera-ter fra bestyrelsesmøder har været længere tid undervejs inden de har kunnet ses på hjemmesiden (www.abast.dk); i dag er næ-sten alle referater samt som noget nyt også alle indkaldelser til bestyrelsesmøder lagt ind på hjemmesiden.

Der har været utroligt mange salg i forenin-gen det sidste år – ca. 50 er det blevet til. Dette har lagt beslag på bestyrelsesmed-lemmers tid.

Vi ser frem til igen at være fuldt bemandet – men det kræver hjælp fra dig og/eller din nabo. Så er du interesseret i foreningens fremtid må du meget gerne henvende dig enten til et bestyrelsesmedlem eller til ejen-domskontoret, så vi kan afstemme vore for-ventninger. De eneste forudsætninger (for-uden at være andelshaver) for at deltage i bestyrelsesarbejdet er interesse og engage-ment for foreningens ve og vel. Oplæring sker løbende og kræver ikke umiddelbart forhåndskendskab til bestyrelsesarbejde. Det vil være en fordel, at du har kenskab til pc og mail.

Vær opmærksom på, at ifølge foreningens vedtægter består bestyrelsen af syv med-lemmer plus en suppleant. Der

skal altså findes et nyt bestyrelsesmedlem samt en ny suppleant ved den ordinære generalforsam-ling.

Mød op!

Ønsker du indflydelse på foreningens fremtid og de beslutninger, der skal træffes, skal du møde op på generalforsamlingen på vandre-hjemmet torsdag den 3. april 2014.

Med venlig hilsen

AST’s bestyrelse

7. marts 2014
Andelsboligforeningen AST  | webmaster@abast.dk